? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası neden yaptırmalıyım?

Uygun primlerle anlaşmalı olan özel hastanelerden sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Sağlık masraflarınızın SGK’nin karşılamadığı kısmını karşılıyor ve böylece poliçe kapsamı dahilinde olan hastalık ve kaza durumlarında tedavi masraflarını düşürmeye yardımcı olur.

? Özel Sağlık Sigortası Neden Yaptırmalıyım?

İstediğiniz özel hastanede tedavi sürecinizi sürdürebilirsiniz.

Yatarak tedavi teminatlarında, ameliyatlar 24 saatten uzun yatış gerektiren tedaviler, kemoterapi, evde tıbbi bakım hizmetleri ve rehabilitasyon gibi sağlık harcamaları için teminatlarınıza göre ödeme yapmaktadır.

Diyetisyen, Psikolog, Pedagog gibi ücrete tabi olan haklardan teminat kapsamı dahilinde faydalanabilmektesiniz.

Yurt dışı teminatlı poliçe satın alma hakkı avantajınız vardır.

Özel sağlık poliçelerinde check-up hakkı imkânınız ile hastalıklarınızı erken tanı ile tedavi sürecinde önlenmesini sağlayabilirsiniz.

Birçok özel anlaşmalı ek fayda paketleri sunularak diş taşı temizliği, indirimli psikolog ve pedagog hizmetlerinden faydalanma hakkı sunmaktadır.

? Avarya Sigortada vergi avantajını nasıl kullanırım?

Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz.

Ücretli çalışansanız;

kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerinin tamamını aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanmanız mümkün.

Serbest Meslek Sahibi;

Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınızın birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin %50'sini vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ise ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

? Vergi Avantajından Faydalanmak İçin Ne yapmalıyım?

Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları için ödenen primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.


Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin unvanı ve ödemenin türüne ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

İndirim Konusu Yapılacak Prim Ödemelerinin Belgelendirilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları için ödenen primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

Primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ölüm, kaza gibi risklere karşı yaptırılan şahıs sigortaları belirli bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için hesaplanan prim peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Şahıs sigortalarına ilişkin primler aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir.

Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Oransal sınırlar (brüt ücretim %15) çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği ayda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır.

Örneğin 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen şahıs sigortası priminin altı aylık kısmının 2020 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2021 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir.

Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedir. Bu nedenle ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri, prim ödeme belgesinin primin ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

 

İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Primlerin Durumu

Zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan primlerin sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Aynı şekilde ücretlilerin ödediği primlerin ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir.

RESMİ GAZETE VERGİ AVANTAJI HAKKINDA YAYINLANAN TEBLİĞ

 

Tebliğ

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği

(Seri No: 256)

 

1. Giriş

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında Bakanlığımıza iletilmiş sorulara ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı ve primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Prim ve katkı payı ödemeleri makbuz karşılığı doğrudan sigorta veya bireysel emeklilik şirketine yapılabildiği gibi, banka şubeleri, bankaların otomatik para çekme makineleri (ATM),internetveya telefon bankacılığı, kredi kartları veya posta çeki aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarlayadaödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketininünvanıve ödemenin türüne(Şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekmemakinasımakbuzları, kredi kartıekstrelerive posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin (fotokopisinin) işverene verilmesi halinde sigorta veya emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ileinternetortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir. Bu durumda bir önceki paragrafta belirtilen belgelerden birininyada yapılan ödemelerin tutarı, dönemi ve tarihini gösteren sigorta veya emeklilik şirketlerince düzenlenmiş bir yazı veyaekstrenin, indirimin uygulandığı ücretin ilgili olduğu yılı izleyen yılın ikinci ayı sonuna kadar işverene iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple işten ayrılma olması durumunda söz konusu belgeler işten ayrılmadan önce işverene iletilecektir. Ancak, işverence uygun görülmesi halinde, işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde de iletilebilecektir.

Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler aracılığıyla ödenmesi halinde (grup sigortası veya grup bireysel emeklilik sözleşmesi), sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözleşmesininbir örneğinin işverende bulunması ve bu poliçe veya sözleşmede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katkı paylarının ödeme dönemlerinin, ayrıca bu dönemler için ödenecek prim ve katkı payı tutarlarının belli edilmiş olması kaydıyla, hizmet erbabı için işveren tarafından sigorta veya emeklilikşirketine ödenen ve/veyahizmet erbabının ücretinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katkı payı, her bir kişi için ayrıca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın ücretin vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir.

3. Katkı Payı ve Primlerinİndirim Konusu Yapılacağı Dönem

Katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Bununla birlikte, tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillersetevkifatınilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerinegeçmektedir. Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Ölüm, kaza gibi risklere karşı yaptırılan şahıs sigortaları belirli bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için hesaplanan prim peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Birikimli sigortalar ve bireysel emeklilik sisteminde ise prim veya katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir.

Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Oransal sınırlar (ücretin %10’u veya %5’i gibi) çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği aydaindirim konusu yapılması mümkün değildir.

Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır. Örneğin 1 Temmuz 2005 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin altı aylık kısmının 2005 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2006 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir.

Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergitevkifatıiçin muhtasar beyanname vermemektedir. Ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları,prim ve katkı payıödeme belgesinin primin ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

4. İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı PaylarınınDurumu

Zarar beyanıyada oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan prim veya katkı paylarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Aynı şekilde ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir.

5. Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler

Bireysel emeklilik uygulamasında sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde, sözleşmede ilgili dönemde ödenmesi öngörülenin üzerinde ödenen katkı payı, ödeme tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilmekte veya ödeme tarihinden itibaren azami bir yıllık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilmektedir. Diğer hallerde, katkı payının üzerinde yapılan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katkı payı olarak kabul edilmektedir.

Sözleşmede dönem için belirlenen katkı payının üzerinde ödeme yapılması ve bu ödemenin ileriki dönemler için ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilmesi halinde, ödenen katkı payı ilgili olduğu dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Sözleşmede o dönem için ödenmesi öngörülen katkı payı tutarının üzerinde ödeme yapılması ve bu fazlanın ödemenin yapıldığı döneme ilişkinkatkı payı olarak kabul edilmesi halinde, indirim hakkı sadece o dönemle ilgili olarak kullanılabilecek olup oran ve tutar yönünden sınırlamalar nedeniyle indirilemeyen kısım, daha sonraki dönemlerde indirilemeyecektir.

6. Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu

Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılmış olan düzenlemelere göre, ödenmemiş prim veya katkı payları, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamamaktadır. Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ve katkı payı ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da mümkün değildir. Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarı da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilecektir.

Örnek :

1.200,00 YTL aylık ücret geliri elde eden bir hizmet erbabı 1/1/2006 tarihi itibariyle kendisine ait hayat sigortası sözleşmesi yapmış olup, ilgili sigorta şirketine Ocak–Haziran 2006 aylarına ait (6 aylık) toplam 300,00 YTL sigorta primini 12/2/2006 tarihinde defaten ödemiştir. Sözü edilen ücretli sigorta primine ait makbuzu da 13/2/2006 tarihinde işverenine ibraz etmiştir.

Aylık dönemlerde ödenmesi gereken özel şahıs sigorta priminin bir defada toplu olarak ödenmesi halinde, ücretin vergi matrahının tayininde, primin bir aylık ücret gelirinin (1.200,00 YTL) %5’i olan 60,00YTL’yekadar olan kısmı indirim olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre, altı aylık toplu ödenen prim tutarı makbuzun ibraz edildiği ay dahil olmak üzere, primin ait olduğu kalan ay sayısına bölünerek kalan her bir aya isabet eden aylık tutar(300/5= 60,00 YTL) tespit edilecektir. Bu tutar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınacak, prim ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan önceki ay olan Ocak 2006 ayı için ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

7. Birden Fazla İşveren Olması Halinde Yıllık Miktar Sınırının Uygulanması

Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, yıllık asgari ücrete ilişkin miktar sınırlamasının ücretli tarafından verilecek bilgiler çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda özellikle yıl içinde işe başlamalarda ileride doğabilecek sorunları önlemek açısından ücretliden sigorta primi ve katkı payı konusunda daha önce yapılan uygulamalarla ilgili olarak yazılı bilgi alınması gerekir.

8. Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi kapsamında mevcut birikimli hayat sigortalıların talep etmeleri ve sigortalıların ilgili mevzuatta öngörülen şartları haiz olmaları halinde, birikimlerini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarabileceklerdir.

Böyle bir aktarımın gerçekleştirilmesi halinde, sigorta poliçesi 7/10/2001 tarihinden önce düzenlenmiş olsa da aktarım işleminden sonra yapılacak her türlü katkı payı ödemelerinin yeni sistem çerçevesinde vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Tebliğ olunur.

 

? Sistem üzerinden paylaşılmış olan bilgilerim güvende mi?

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca KVKK Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca KVKK Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenebilecektir.

Toplanan kişisel veriler talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Avarya Sigorta, kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle tüm haklar ile saklı tutmaktadır.

? Sigorta Şubesi Nedir?

Teknik alt yapısı güçlü bir çok sigorta şirketiyle çalışan acente veya brokerin şube açtığı bölgelerde iş ortaklığı yapılmasıdır.

Sigorta Şubesi Açmak Nedir?

Sigorta şubesi açmak, teknik personel şartları karşılayan kişilerin işlerini büyütmek ya da kendi işlerini yapmak istemeleri durumunda büyük sigorta acentelerine veya brokerlara şubelik müracaatı yaparlar. Şirket o bölgeyi değerlendirir ve sigorta şubesi açamaya karar verir. Sigorta şubesi açmak için müracaat etmeden önce şubeleri olan firmaları araştırmalısınız. Firmaları araştırırken dikkat etmeniz gerekenler ise; sağlam teknik altyapıya sahip olması, kaç farklı sigorta şirketiyle çalıştığı, şube sayısı ve hangi alanlarda sigorta hizmeti sunduğu konularıdır. Çünkü, iyi bir sigorta acentesinin şubesinin, müşterilere sunduğu hizmetin kalitesi ve teknik konulardaki avantajları şubenin düzenleyeceği poliçe adedini arttırarak kazancına yansıyacaktır.

? Sigorta Şubesi Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Sigorta şubesi açmak için şube yetkilisinin bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişiler sigorta şubesi açabilir ve yüksek kazanç elde edebilir. Sigorta şubesi açabilmek için farklı firmalarda ‘’Şube Müdürü’’ ve ‘’Teknik Personel’’ şartı aranırken Avarya Sigorta Şube Müdürü şartı bulunmamaktadır. Sigorta şubesi açarken şubenin yetkilisi teknik personel yeterliliği olan kişidir. Bu da sigorta şubesi açılmasını kolaylaştıracaktır.

Teknik Personel için gerekli olan şartlar ve belgeler ise aşağıda sıralanmıştır.

Teknik Personel Olabilmek İçin Gerekenler:

 • SEGEM Belgesi şartı aranmaktadır.
 • Eğitim ve Mesleki Deneyim Şartları:
 1. Lise ve dengi okuldan mezun olanlar için 2 yıl sektör tecrübesi şartı aranır.
 2. Lise veya dengi okuldan sigortacılık gibi bölümlerden mezun olanlar için 1 yıl sektör tecrübesi şartı aranır.
 3. Herhangi bir yüksek okuldan mezun olanlar için 1 yıl sektör tecrübesi aranır.
 4. Yüksek okuldan sigortacılık ile alakalı bölümlerden mezun olanlar için, tecrübe şartı bulunmamaktadır.
 5. 4 yıllık bölümlerden mezun olanlar için tecrübe şartı bulunmamaktadır.
 • Arşiv kayıtlı Sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.
 • Daha önce iflas ya da konkordato ilan etmemiş olmalıdır.

Yukarıda belirtilen mesleki deneyim şartları SEGEM Belgesi alındıktan sonraki tecrübeleri kapsamaktadır. SEGEM belgesi olmayanlar, yıl içerisinde açılan SEGEM sınavlarını takip edebilirler. Açılan SEGEM sınavlarına müracaat ederek, SEGEM belgesini alabilirler.

Sigorta Teknik Personel İçin Gerekli Belgeler:

Sigorta teknik personel kaydı için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir.

 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 2. Adli Sicil Kaydı
 3. İkametgâh Belgesi
 4. SEGEM Belgesi
 5. Diploma Sureti (En son mezun olan okulu gösteren)
 6. Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

Belgeler e-devletten temin edilebilmektedir.

? Sigorta Acentesi Açma Şartları Nelerdir?

Sigorta acentesi açmak isteyenler ilk olarak Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ni okumalıdır. Bunun akabinde acentesi olabileceğiniz sigorta şirketlerini araştırıp şartlarını inceleyebilirsiniz.

Sigorta şirketleri, sigorta acentesi açmak isteyen kişilerde bazı özellikler aramaktadır. Bunlardan bazıları; portföy, portföy dağılımları gibi kriterler olarak gözlemlenmektedir.

Sigorta Acentesi Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Sigorta acentesi açmak isteyenler, gerçek ve tüzel kişiler olarak iki farklı grupta incelenmektedir. Bu iki grup içinde sigorta acentesi açma şartları bulunmaktadır. Bunlar;

Tüzel Kişiler İçin

 1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 2. Vergi Levhası Sureti
 3. Ticaret Sicil Gazetesi
 4. İflas Belgesi
 5. Taahhütname
 6. Mesleki Sorumluluk Sigortası
 7. Sözleşme Belgesi
 8. İmza Sirküsü Fotokopisi
 9. İletişim ve Adres Bilgileri

Gerçek Kişiler İçin

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. Fotoğraf
 3. İkametgâh Belgesi
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Diploma Sureti
 6. Taahhütname
 7. İletişim ve Adres Bilgileri
 8. Sigorta Şirketi ile Yapılan Sözleşme Kopyası

 

? Sigorta Şubeliği ve Sigorta Acenteliği Arasındaki Farklar Nelerdir?

 1. Acente açarsanız, 6 ay içerisinde sigorta şirketinden acentelik almanız gerekmektedir. Aksi durumda sigortacılık levhasında kaydınız dondurulacaktır. Şube açıldığı takdirde 10’dan fazla sigorta şirketi seçeneğine sahip olursunuz. Şube açarken bu avantaj da müşterilerinize farklı şirketlerden çok daha fazla teklif verebilmenize olanak sağlayacaktır.
 2. Sigorta acenteliğinde rekabet edeceğiniz sigorta şirketi sayısı fazladır, şubelik yapısında ise fazla sigorta acentesi olmasından dolayı rekabet edeceği şirket sayısı daha azdır. Şubelik sistemindeki markaların tanınırlığı ve güvenilirliği daha yüksektir.
 3. Sigorta acentesi açmanız durumunda elinizde bulunan acenteliğin o işe teminat vermek istememesi durumunda kârlı olabilecek bazı işleri kaçırabilirsiniz. Sigorta şubeliğinde ise müşterilerinize birden fazla seçenek sunabileceğiniz için bu oran düşecektir.
 4. Köklü bir sigorta şirketinin şubesi olursanız size 7/24 destek verileceği için müşterileriniz ve sigorta şirketleriyle daha kolay ve hızlı temasa geçebilirsiniz.
 5. Acenteliğe göre vergi yükümlülüğü merkeze aittir ve maliyet oranları şubelik sisteminde daha avantajlıdır.

? Sigorta Şubelik Başvurusu Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sigorta şubelik başvurusu yaparken bazı detaylara dikkat etmelisiniz. Bu detaylar, sizin doğru acentenin şubesi olmanızı ve yüksek kazanç elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda aşağıda yer alan maddeleri göz önünde bulundurarak işlemlerinizi daha kolay gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Sigorta şubeliğini yapacağınız acentede veya brokerda bulunan sigorta şirketi sayısı.
 2. Şubesi olacağınız şirketteki, şubeye destek veren personel sayısı departmanlar ve tecrübeleri.
 3. Sigorta brokerinin siz şubeleri için belirlemiş olduğu komisyon oranları.
 4. Sigorta brokerinin, hızlı bir çalışma için sunacağı teknolojik altyapı. (Yazılım Programı)

Sigorta brokerinin şube gücü, deneyimi ve size sağlayacağı diğer destekler.

Sigorta Şubesi Açmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigorta şubesi açmak istiyorum diyorsanız ve aklınıza takılan sorular için cevap arıyorsanız, yukarıda yer alan online başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

? Neden Avarya Sigorta Şubesi Olmalısınız?

 1. Sektörde 9 yıllık deneyime sahip bir acentenin sigorta şubesi olmak size birçok avantaj sağlayacaktır.
 2. Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden teklif alma şansını yakalayarak, müşterilerinize birden fazla alternatif sunabilirsiniz.
 3. Güçlü teknik altyapısı sayesinde aynı ekran üzerinden tüm teklifleri 7/24 alır ve zamandan tasarruf edersiniz.
 4. Her biri kendi branşında uzman profesyonel ekip ile çalışma şansını yakalarsınız.

Sigorta şubeliği başvurusu almak için buraya tıklayınız.

Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta

AVARYA SİGORTA

Tüm Sigorta Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin...