Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı poliçesiyle verdiğiniz katkı primini aynı dönemdeki tüm katılımcılarınkiyle birlikte katılım sigortacılığı prensiplerine uygun bir şekilde değerlendiriyoruz.

 

Tanım

 

Katılımcıların kendileri ile diğer katılımcıların tazminat ve/veya birikim ödemelerine ilişkin taleplerinin karşılanmasını teminen oluşturulan risk fonuna katkıda bulundukları, söz konusu fonun sigortacılık faaliyeti yapmasına izin verilmiş bir sigorta şirketi tarafından katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetildiği ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan sigorta türünü ifade eder.

 

Genel İlkeleri

 

Katılım sigortacılığında sigorta şirketi, katılımcıların bağışlarıyla oluşturulan ve onlara ait sayılan risk fonunun yöneticisi konumundadır. Şirket katılımcıların sigorta hizmeti sunduğu ve onlara ait risk fonunu işlettiği için hizmet ücreti anlamında vekalet ücretine hak kazanır. Şirket risk fonunu katılım finans ilkelerine uygun alanlarda işletmek zorundadır. Bunu gerçekleştirmek üzere bünyesinde katılım finans ilkeleri konusunda uzmanlığı bulunan üyelerden oluşan bir danışma komitesi oluşturur ya da bu hizmeti dışarıdan alır. Şirket imkanlar ölçüsünde katılım reasüransı uygulamasını kullanır.

 

Yönetim Modelleri

Katılım Sigortacılığında Yönetim Modelleri:Katılım Sigortacılığında yönetim modelleri 20.09.2017 tarih ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te şöyle belirlenmiştir:

 

MADDE 4 –(1) Risk fonunun katılımcılara karşı yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesi ve risk fonunun devamının sağlanmasını teminen, risk fonunun yöneticisi olan şirket, katılım sigortacılığı alanında sunduğu her bir ürünün herhangi bir dönemde risk fonunun borç ihtiyacı duymadan her bir riske yönelik olarak doğru fiyatlandırılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

(2) Şirket, vekâlet, mudarebe, vekâlet/mudarebe karması (hibrit) model veya danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunabilir. Mezkur yönetim modellerinden hangisinin kullanılacağı sigorta sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilir.

 

(3) İkinci fıkrada belirtilen modellerin uygulanmasına bağlı olarak, katılımcılar ile Şirket arasındaki mudarebe modelinde paylaşım oranının ve/veya vekalet modelinde vekalet ücretinin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi zorunludur.

 

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen mudarebe modelindeki paylaşım oranına ve/veya vekalet modelindeki vekalet ücretine ilişkin bilgiler Şirketin internet sitesinde veya bilgilendirme formlarında duyurulur.

 

(5) İkinci fıkrada belirtildiği üzere, şirketin danışma komitesinin onaylayacağı başka bir model çerçevesinde faaliyette bulunması durumunda, şirketin alacağı yönetim ücreti ile hesaplama yönteminin sigorta sözleşmesi öncesinde belirlenmesi ve şirketin internet sitesinde veya bilgilendirme formlarında duyurulması zorunludur. Şirketin katılımcılar lehine yaptığı değişiklikler hariç olmak üzere, ilgili yıl için önceden belirlenen ücret ve oranlar değiştirilemez.

 

Şirketin Uyguladığı Model:Şirketin Uyguladığı Model: Şirketimiz hem sigortayla alakalı teknik işlemlerde hem de risk fonunun yönetimiyle alakalı mali işlemlerde vekalet modelini tercih etmektedir. Şirketimiz yalnızca teknik işlemler için vekalet ücreti almaktadır.

 

Farklar

Katılım Sigortacılığının Klasik Sigortadan Farkları: Katılım sigortacılığı katılımcılar arasında karşılıklı dayanışma esaslıdır. Şirket katılımcıların vekili konumundadır. Katılım sigortacılığında katılımcılara ait risk fonu faizli işlemlerde değerlendirilmez. Katılım sigortacılığında mevcut yasalara uygunluk arandığı gibi danışma komitesinin marifetiyle katılım finans ilkelerine uygunluk da gözetilir. Katılım sigortacılığında katılımcılar ile şirket sermayedarlarının hesapları arasında tam bir ayrım vardır.

Ücretsiz teklif almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.


Avarya Sigorta

AVARYA SİGORTA

Avarya Sigorta
Avarya Sigorta

Tüm Sigorta Hizmetlerimize Buradan Ulaşabilirsiniz.

AVARYA SİGORTA

Sizlere sunduğumuz sigorta hizmetlerimizden faydalanmak için bize ulaşabilir veya teklif al formunu doldurabilirsiniz.

Teklif Al Bize Ulaşın
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta
Avarya Sigorta

AVARYA SİGORTA

Tüm Sigorta Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin...